มาดีขอนแก่น ลงพื้นที่อำเภอบ้านแฮด

มาดีขอนแก่น ลงพื้นที่อำเภอบ้านแฮด

วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น ให้มาดี อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เดือน มีนาคม 2564

ประชุมประจำเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เดือน มีนาคม 2564

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น ประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ในการประชุม นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น ได้ชี้แจงภารกิจของกระทรวงดิจิทัลฯ และภาระกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติรวมถึงงานในจังหวัดขอน... อ่านเพิ่มเติม...

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

    วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงข่าย Open Access Network ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ โดยโครงการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเข้าเชื่อมต่อเพื่อไปให้บริการยังบ้านเรือนประชาชนลดความซ้ำซ้อนในการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้ช่วยลดต้นทุนการคิดค่าบริการกับประชาชนและครอบคลุมในพื้นที่เป้าหมาย 24,700 หมู่... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เดือนมีนาคม

 

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน ณ โรงเร... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

 

วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อจัดทำรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหารในจังหวัดให้ความสนใจ หรือประเด็นสำคัญจากยุทธศาสตร์จังหวัด หรือประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดที่ต้องการแก้ไขปัญหา และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยผ่านกระบวนการการมีส่วน... อ่านเพิ่มเติม...

 • มาดีขอนแก่น ลงพื้นที่อำเภอบ้านแฮด

  มาดีขอนแก่น ลงพื้นที่อำเภอบ้านแฮด

 • ประชุมประจำเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เดือน มีนาคม 2564

  ประชุมประจำเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เดือน ม

 • รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นท

 •  

  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับปร

 •  

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

Previous
Next

kk-th

H eco_62-01

BhappyKK463

e-book ผลการสำรวจภายในจังหวัดขอนแก่น

รายงานการประเมินผลการจัดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2563

khonkaensilkfestival63รายงานการประเมินผลการจัดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2563 ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดงานฯ อีกทั้งต้องการประเมินยอดขายสินค้าในงานฯ และจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานฯ

รายงานติดตามการประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค E/N ตอนกลาง (ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563)

3d thumbnail_q463

รายงานติดตามการประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค E/N ตอนกลาง (ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประขาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประเมินระดับความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ และนำข้อมูลที่ได้ไปเชื่อมโยงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รวมทั้งนำไปพัฒนาแนวทางและกิจกรรมสร้างความสุขสำหรับประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป

รายงานติดตามการประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค E/N ตอนกลาง กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด (ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563)

3d thumbnail_total_q463รายงานติดตามการประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค E/N ตอนกลาง กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด (ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมความคิดเห็นของประขาชนจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประเมินระดับความสุขมวลรวมของประชาชนและนำไปพัฒนาแนวทางในกิจกรรมสร้างความสุขสำหรับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้ไปเชื่อมโยงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางต่อไป

รายงานติดตามการประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค E/N ตอนกลาง (ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2563)

3d cover_Q363รายงานติดตามการประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาค E/N ตอนกลาง (ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2563) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประขาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประเมินระดับความสุขมวลรวมของประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ และนำข้อมูลที่ได้ไปเชื่อมโยงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รวมทั้งนำไปพัฒนาแนวทางและกิจกรรมสร้างความสุขสำหรับประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป

next

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059