เนื้อหา

ด้านเศรษฐกิจ

สถานการณ์การผลิตอ้อย  

     -บทวิเคราะห์

     -งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

     -สถาบันชาวไร่อ้อย

     -กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     -ประกาศต้นทุน

     -เตือนภัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

 

ความเหลื่อมล้ำด้านการกระจายรายได้

     -บทวิเคราะห์

 

การท่องเที่ยว

    -บทวิเคราะห์

    - บทวิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยวจัหวัดขอนแก่นปี 2560

 

ข้าวนาปี

 

     - สถานการณ์ข้าวนาปี จังหวัดขอนแก่น ปี 2559

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059