เนื้อหา

ขยะ

      

   รายการสถิติทางการดังนี้

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

ปริมาณขยะสะสม

ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ /ปัญหามลพิษ

ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ    

จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ 

จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ     

จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้        

 

จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สูงอายุ

   

     รายการสถิติทางการดังนี้

จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สถานที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก

จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการได้สะดวกรวดเร็ว   

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควร

จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ          

 

ข้าว

    รายการสถิติทางดังนี้

ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย

จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

จำนวนสหกรณ์การเกษตร

จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์  

มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

ท่องเที่ยว

 

   รายการสถิติทางการดังนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน

รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด โรงแรมแลรีสอร์ท (isic 551010)

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่อง เที่ยว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059