เนื้อหา

Metadata ท่องเที่ยว

 (ร่าง) Metadata  ชุดข้อมูลกลาง  เรื่อง "ท่องเที่ยว"

 

VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

Metadata1.1.1.1 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

Metadata1.1.1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

Metadata1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย

Metadata1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

Metadata1.2.1.2 จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน


VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

Metadata2.1.1.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว


VC3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

Metadata3.1.1.1 จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

Metadata3.1.1.2 จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว


VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

Metadata 4.1.1.1 ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

Metadata 4.1.1.2 แผนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น

Metadata 4.2.1.2 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณที่ได้มาตรฐาน


VC5 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

Metadata 5.1.1.1 จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

Metadata 5.2.1.1จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

Metadata 5.2.1.2 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด


VC6 พัฒนาการตลาด

Metadata 6.1.1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

Metadata 6.1.1.2 รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด โรงแรมแลรีสอร์ท (isic 551010)


Metadata ผู้สูงอายุ

(ร่าง) Metadata  ชุดข้อมูลกลาง  เรื่อง "ผู้สูงอายุ"


VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

Metadata1.1.1.1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

Metadata1.1.1.2 จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

Metadata1.1.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

Metadata1.1.2.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

Metadata1.1.2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน / ไม่มีบัตรประชาชน

Metadata1.1.3.1 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

Metadata1.1.3.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

Metadata1.2.1.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

Metadata1.2.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

Metadata1.2.2.2 จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

Metadata1.2.2.4  จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

Metadata1.2.2.5 ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช


VC2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

Metadata2.1.1.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

Metadata2.1.2.1 จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

Metadata2.1.3.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

Metadata2.2.1.1 จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการเป็นต้น (คน)

Metadata2.2.1.3 จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

Metadata2.2.1.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน


VC3 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

Metadata3.1.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

Metadata3.1.2.2 จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

Metadata3.1.2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

Metadata3.1.2.4 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

Metadata3.1.2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ


Metadata ข้าว

 (ร่าง) Metadata ชุดข้อมูลกลาง  เรื่อง "ข้าว"


VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

Metadata 1.1.1.1 ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

Metadata 1.1.2.4 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ


  VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

Metadata 2.1.1.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

Metadata 2.1.2.1เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย

Metadata 2.1.3.1 จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

Metadata 2.1.3.2 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

Metadata 2.1.4.1 ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม


  VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

Metadata 3.1.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร

Metadata 3.1.1.2 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว


  VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

Metadata 4.1.1.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

Metadata 4.1.1.2  พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์ 


  VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)


         

 Metadata 5.1.2.1 โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน  VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด

          Metadata 6.1.1.1มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด


 

 

Metadata ขยะ

 (ร่าง) Metadata ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง "ขยะ"

  

VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

             Metadata1.1.1.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

Metadata1.1.1.2 ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

Metadata1.1.1.3 ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

Metadata1.1.1.4 ปริมาณขยะสะสม

Metadata1.1.1.5 ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

Metadata1.1.1.6 ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

Metadata1.1.1.7 จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

Metadata1.1.1.8 ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

Metadata1.1.1.9 ปริมาณการกำจัดขยะ(เที่ยว/วัน)

Metadata1.1.1.10 พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

Metadata1.2.1.1 จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ /ปัญหามลพิษ

Metadata1.2.1.2 ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ


VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ

Metadata2.1.1.1 จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

Metadata2.1.1.2 จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

Metadata2.1.1.3 จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

Metadata2.1.1.4 จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

Metadata2.2.1.1 จำนวนชุมชน / พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ / เทคโนโลยีการกำจัด / แปรรูปขยะ

Metadata2.3.1.1 จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

Metadata2.3.1.2 จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ


VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

Metadata3.1.1.1 จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

Metadata3.1.1.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

Metadata3.2.1.2 แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

Metadata3.2.1.3 จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ


 


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059