เนื้อหา

พระราชบัญญัติข้อมูลข่วสารของราชการ พศ. ๒๕๔๐

 

        ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

โดยขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

          กระทรวงมหาดไทย จึงขอความร่วมมือหน่วยงานผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ให้เป็นไปตามพระรชบัญญัติซ้อมูลขำสารของราการ พ.ศ. ๑๕๔๐ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด

เอกสารข้างตันได้ที่เว็บไชต์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.gad.moi.go.th เมนูหลัก

"งานประจำ" หัวซ้อย่อย "หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน การปฏิบัติตม พรบข้อมูลข่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๘๐"

 

  ดาวน์โหลเอกสาร

 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

     ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ

ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เช่น สรุปย่อคำวินิฉัยของคณะกรรมการวินิฉัยการปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการ

พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูล

ข่าวสารของราชการ เป็นตัน

       สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวข้างต้น

จะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติติหน้ที่ในการเปิดยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 ต่อไป ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเผยแพร่บทความ จำนวน 5 เรื่อง ทางสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงานนี้เพื่อส่งให้

ส่วนราชการในการกำกับดูแลต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059