การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

เป็นการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดและขยายชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจากประเด็นการพัฒนาสถิติใน 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการพัฒนาชุดข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด(ร้อยสารแก่นสินธุ์)ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อให้ได้เป็นแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น

 การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด

ระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด (4 มิถุนายน 2556)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถิติระดับจังหวัดด้านการเกษตร (22 พฤศจิกายน 2556)

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดและคณะทำงานสถิติระดับจังหวัดด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2556 (27 พฤศจิกายน 2556) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดเพิ่มเติม (24 มิถุนายน 2557)

- คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงาน 3 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (24 มิถุนายน 2557)

- รายงานการประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัดด้านการเกษตร (หม่อนไหม) ครั้งที่ 1/2557 (13 มกราคม 2557)

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 (12 มิถุนายน 2557) เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 (1 พฤษภาคม 2558)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 (22 กันยายน 2558)   

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 (2 มีนาคม 2559)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด ที่ 217/2560 (10 กุมภาพันธ์ 2560)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 (14 มีนาคม 2560) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 (21 กุมภาพันธ์ 2561) 

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) 3-01-62  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 (26-02-2562)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 (18 กุมภาพันธ์ 2562) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

- แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 18-02-62 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 -คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด (เพิ่มเติม) ที่ 191/2563

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ที่ 297/2564

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

 ระดับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง) (12 พฤษภาคม 2557) 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง) (21 กรกฎาคม 2557) 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่1/2557 (12 มิถุนายน 2557) เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2

 


 

 

  

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059