การใช้เทคโนโลยีของคนขอนแก่น

ในปี 2558 คนจังหวัดขอนแก่นที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 จากเดิมร้อยละ 36.11 34.95 และ 80.27 เป็นร้อยละ 38.13 39.19 และ 83.32 ตามลำดับ

icthh58

เมื่อพิจารณาถึงการใช้คอมพิจเตอร์ พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปของจังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์สูงขึ้น จากร้อยละ 30.24 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 38.13 ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคและประเทศ ก็พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วนสูงกว่าทั้งระดับภาคและประเทศ

comhh58

เมื่อพิจารณาถึงการใช้อินเตอร์เน็ต พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปของจังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตสูงขึ้น จากร้อยละ 23.53 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 39.19 ในปี 2558 และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคและประเทศ ก็พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตสูงกว่าทั้งระดับภาคและประเทศ

nethh58

สำหรับการมีโทรศัพท์มือถือ พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปของจังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการมีโทรศัพท์มือถือสูงขึ้น จากร้อยละ 57.84 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 83.32 ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคและประเทศ ก็พบว่า จังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วนการมีโทรศัพท์มือถือสูงกว่าทั้งระดับภาคและประเทศ

mobilehh58

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059