รายงานสำมะโน/สำรวจ

 1. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2540 จังหวัดขอนแก่น (เฉพาะในเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล)
 2. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2540 จังหวัดขอนแก่น
 3. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 จังหวัดขอนแก่น
 4. สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 (ในเขตเทศบาล) จังหวัดขอนแก่น
 5. สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น
 6. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดขอนแก่น
 7. สำมะโนหมู่บ้าน พ.ศ. 2542 จังหวัดขอนแก่น
 8. สำมะโนหมู่บ้าน พ.ศ. 2544 จังหวัดขอนแก่น
 9. สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513 จังหวัดขอนแก่น
 10. สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 จังหวัดขอนแก่น
 11. สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533 จังหวัดขอนแก่น
 12. รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนประชากร พ.ศ. 2543 จังหวัดขอนแก่น
 13. สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 จังหวัดขอนแก่น
 14. รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนประชากร พ.ศ. 2553 จังหวัดขอนแก่น
 15. สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จังหวัดขอนแก่น
 16. รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแก่น
 17. สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 จังหวัดขอนแก่น
 18. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2537
 19. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2539
 20. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2541
 21. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2543
 22. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2545
 23. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2547
 24. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2549
 25. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552
 26. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554
 27. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556
 28. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
 29. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 1: มกราคม - มีนาคม 2554)
 30. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 2: เมษายน - มิถุนายน 2554)
 31. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 3: กรกฎาคม - กันยายน 2554)
 32. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 4: ตุลาคม – ธันวาคม 2554)
 33. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2554
 34. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 1: มกราคม - มีนาคม 2555)
 35. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 2: เมษายน - มิถุนายน 2555)
 36. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 3: กรกฎาคม - กันยายน 2555)
 37. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 4: ตุลาคม – ธันวาคม 2555)
 38. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2555
 39. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 1: มกราคม - มีนาคม 2556)
 40. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 2: เมษายน - มิถุนายน 2556)
 41. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 3: กรกฎาคม - กันยายน 2556)
 42. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 4: ตุลาคม – ธันวาคม 2556)
 43. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2556
 44. สำรวจภาวะการทำงานของประชากรรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 1: มกราคม - มีนาคม 2557)
 45. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2540 – 41
 46. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2541 - 42
 47. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2553
 48. สำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547 (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล)
 49. สำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550 (สถานประกอบการ)
 50. สำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2541
 51. สำรวจอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
 52. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2542
 53. สำรวจภาวะการก่อสร้าง พ.ศ. 2542
 54. สำรวจภาวะการณ์และความคาดหมายในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ พ.ศ. 2543
 55. สำรวจความต้องการใช้ข้อมูลสถิติของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
 56. สำรวจผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2545
 57. สำรวจเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2545
 58. สำรวจสื่อสารมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2546
 59. สำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย (ธันวาคม 2548 – พฤษภาคม 2549)
 60. สำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2548
 61. สำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2550
 62. การจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อพัฒนา อบต. พ.ศ. 2547
 63. สำรวจเพื่อติดตามภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนยากจน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2553

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.