เนื้อหา

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

 1. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าชมงาน Khon Kaen Expo 2005
 2. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าชมงาน Khon Kaen Expo 2008
 3. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการศึกษา การกีฬาและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2542 จังหวัดขอนแก่น
 4. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2545
 5. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อย พ.ศ. 2546
 6. สำรวจความคิดเห็นของประชากรผู้ใช้แรงงานเกี่ยวกับระบบประกันสังคม จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2549
 7. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าชมงาน เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2550
 8. สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 9. ประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาคตามแผนการจัดการ   ความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 10. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด (มีนาคม 2550)
 11. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ 2552)
 12. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (ตุลาคม 2553)
 13. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (พฤศจิกายน 2554)
 14. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (กันยายน 2555)
 15. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” (พฤษภาคม 2556)
 16. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (พฤษภาคม 2556)
 17. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (กันยายน 2556)
 18. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” (กันยายน 2556)
 19. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ “จังหวัดขอนแก่น สร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน” พ.ศ. 2557 (กุมภาพันธ์ 2557)
 20. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) พ.ศ. 2559 จังหวัดขอนแก่น
 21. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พ.ศ. 2559" จังหวัดขอนแก่น
 22. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2559" จังหวัดขอนแก่น
 23. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ "มาตรการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง พ.ศ. 2559" จังหวัดขอนแก่น  
 24. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (กุมภาพันธ์ 2560)

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059