เนื้อหา

เว็บไซต์หน่วยงานภายในจังหวัด

 

จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานทรัพยากรธรรมธาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059