ประชุมระบบข้อมูลสารสนเทศด้านขยะ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประกอบด้วย สถิติจังหวัดขอนแก่น ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  ผศ. ราชภัทร รัตนวราห มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

240858

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059