ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องสำคัญหลายประเด็น วาระเพื่อการพิจารณามี 4 ประเด็นคือ ข้อมูลสถิติทางการไหมและหม่อน ข้อมูลสถิติทางการศูนย์กลางการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ภาคอีสานและอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ข้อมูลสถิติทางการการจัดการขยะในชุมชนเมืองข้อมูลทางสถิติทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วาระที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นปี 2557 - 2560 ฉบับทบทวน 
ข้อที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด ผลการพิจารณาคือขาดการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

ข้อที่ 2 การวิเคราะห์สภาวะการและศักยภาพการวิเคราะห์ ข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ข้อมูลเศรษฐกิจขาดรายละเอียดและการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละสาขา

- การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ปรับสมดุลประสิทธิภาพภาครัฐ ควรวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสะท้อนภาพกาเปลี่ยนแปลง ศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหาสังคม
- Swot ความสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัดขาดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับข้อมูลทั่วไปบางส่วน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ควรปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอที่แสดงความก้าวหน้าของค่าเป้าหมายใน  แนวทางเดียวกัน

ในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับและเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นอย่างได้ผล

plan220958

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059