สัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2557-60 (ฉบับทบทวน) ฯ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2557-60 (ฉบับทบทวน) ฯ และเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้มีคุณภาพ" ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

page

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059