ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1. นายสุวิทย์  นาโพธิ์

2. นางสาวณัฐกมล  ขาวหนู

3. นางสาวพิมพิสร  หยองเอ่น

4. นางสาววรรณภา  โนนทิง

5. นายวรสฤษดิ์  ผางจันทร์ดา

6. นายกฤชสิณ  เกตุแก้ว

วัน เวลาและสถานที่สอบ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5

ดาวน์โหลดรายละเอียด

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059