ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1. นายสุวิทย์  นาโพธิ์

2. นางสาวณัฐกมล  ขาวหนู

รายละเอียดรายละเอียด

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.