ประสานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าพบผู้บริหารของเทศบาลบ้านแฮด เทศบาลวังสวรรค์ และเทศบาลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อประสานความร่วมมือและประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน  อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

indus030659

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059