เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 20/2559

มื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 23/2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ผลงาน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงาน ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส บ้านโคกสี  ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

231159


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059