ข้าว

    รายการสถิติทางดังนี้

ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย

จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

จำนวนสหกรณ์การเกษตร

จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์  

มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059