ท่องเที่ยว

 

   รายการสถิติทางการดังนี้

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน

รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด โรงแรมแลรีสอร์ท (isic 551010)

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่อง เที่ยว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059