ขยะ

      

   รายการสถิติทางการดังนี้

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

ปริมาณขยะสะสม

ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ /ปัญหามลพิษ

ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ    

จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ 

จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ     

จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้        

 

จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059