Metadata ข้าว

 (ร่าง) Metadata ชุดข้อมูลกลาง  เรื่อง "ข้าว"


VC1 :การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

Metadata 1.1.1.1 ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

Metadata 1.1.2.4 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ


  VC2 : การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

Metadata 2.1.1.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

Metadata 2.1.2.1เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย

Metadata 2.1.3.1 จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

Metadata 2.1.3.2 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

Metadata 2.1.4.1 ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม


  VC3 : การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

Metadata 3.1.1.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร

Metadata 3.1.1.2 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว


  VC4 : การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

Metadata 4.1.1.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

Metadata 4.1.1.2  พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์ 


  VC5 : การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)


         

 Metadata 5.1.2.1 โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน  VC6 : การพัฒนาระบบการตลาด

          Metadata 6.1.1.1มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด


 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059