Metadata ขยะ

 (ร่าง) Metadata ชุดข้อมูลกลาง เรื่อง "ขยะ"

  

VC1 ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

             Metadata1.1.1.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

Metadata1.1.1.2 ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

Metadata1.1.1.3 ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

Metadata1.1.1.4 ปริมาณขยะสะสม

Metadata1.1.1.5 ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

Metadata1.1.1.6 ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

Metadata1.1.1.7 จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

Metadata1.1.1.8 ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

Metadata1.1.1.9 ปริมาณการกำจัดขยะ(เที่ยว/วัน)

Metadata1.1.1.10 พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

Metadata1.2.1.1 จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ /ปัญหามลพิษ

Metadata1.2.1.2 ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ


VC2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ / เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ / แปรรูปขยะ

Metadata2.1.1.1 จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

Metadata2.1.1.2 จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

Metadata2.1.1.3 จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

Metadata2.1.1.4 จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

Metadata2.2.1.1 จำนวนชุมชน / พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ / เทคโนโลยีการกำจัด / แปรรูปขยะ

Metadata2.3.1.1 จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

Metadata2.3.1.2 จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ


VC3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

Metadata3.1.1.1 จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

Metadata3.1.1.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

Metadata3.2.1.2 แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

Metadata3.2.1.3 จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ


 


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059