Metadata ผู้สูงอายุ

(ร่าง) Metadata  ชุดข้อมูลกลาง  เรื่อง "ผู้สูงอายุ"


VC1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

Metadata1.1.1.1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

Metadata1.1.1.2 จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

Metadata1.1.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

Metadata1.1.2.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

Metadata1.1.2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน / ไม่มีบัตรประชาชน

Metadata1.1.3.1 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

Metadata1.1.3.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

Metadata1.2.1.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

Metadata1.2.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

Metadata1.2.2.2 จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

Metadata1.2.2.4  จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

Metadata1.2.2.5 ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช


VC2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

Metadata2.1.1.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

Metadata2.1.2.1 จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

Metadata2.1.3.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

Metadata2.2.1.1 จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการเป็นต้น (คน)

Metadata2.2.1.3 จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

Metadata2.2.1.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน


VC3 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

Metadata3.1.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

Metadata3.1.2.2 จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

Metadata3.1.2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

Metadata3.1.2.4 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

Metadata3.1.2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059