Metadata ท่องเที่ยว

 (ร่าง) Metadata  ชุดข้อมูลกลาง  เรื่อง "ท่องเที่ยว"

 

VC1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

Metadata1.1.1.1 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

Metadata1.1.1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

Metadata1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย

Metadata1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

Metadata1.2.1.2 จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน


VC2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

Metadata2.1.1.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว


VC3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

Metadata3.1.1.1 จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

Metadata3.1.1.2 จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว


VC4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

Metadata 4.1.1.1 ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

Metadata 4.1.1.2 แผนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น

Metadata 4.2.1.2 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณที่ได้มาตรฐาน


VC5 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

Metadata 5.1.1.1 จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

Metadata 5.2.1.1จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

Metadata 5.2.1.2 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด


VC6 พัฒนาการตลาด

Metadata 6.1.1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

Metadata 6.1.1.2 รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด โรงแรมแลรีสอร์ท (isic 551010)


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059