บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (ตุลาคม 2560)

 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นชนบททุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง สะดวกรวดเร็ว และส่วนราชการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนออกหน่วยให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

201060


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059