โครงการ "พัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561"

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการอบรม “การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561” ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

190161

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059