ตรวจติดตามการจัดเวทีประชาคม รอบที่ 2 การขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น คณะทำงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลกลุ่มโซนอำเภอที่ 1 ออกตรวจติดตามการจัดเวทีประชาคม รอบที่ 2 การขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ณ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

060461b


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059