ตรวจติดตามการจัดเวทีประชาคม รอบที่ 3 (ปรับเปลี่ยนความคิด mindset)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น คณะทำงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลกลุ่มโซนอำเภอที่ 1 ออกตรวจติดตามการจัดเวทีประชาคม รอบที่ 3 (ปรับเปลี่ยนความคิด mindset) พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทีมขับเคลื่อนประจำตำบล และประชาชน โดยสถิติจังหวัดขอนแก่น เสนอแนะการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับน้ำใตัดินที่เจาะไว้แต่ใช้ประโยชน์ได้น้อย ควรรวมตัวกันเพื่อคิดหาแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงแนะนำวิธีการใช้อินเตอร์เน็ตในแนวทางการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการค้าออนไลน์ รวมถึงตระหนักรู้ถึงโอกาสในทางเศรษฐกิจเพราะเป็นพื้นที่กำหนดให้ตำบลท่าพระเป็นย่านเก็บกองสินค้า ตามโครงการรถไฟรางคู่ ช่วงจิระ-ขอนแก่น ที่จะแล้วเสร็จในปี 2562-2563 ณ บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 20 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

270461

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059