ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ” กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ” โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดขึ้น โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้วยการจัดเก็บข้อมูลสถิติ และการสร้างความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งการประสานงานภายใต้การดำเนินงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงฯ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐ จะทำให้ทราบถึงเสียงสะท้อนจาก ประชาชนอันจะนำไปสู่รัฐบาลที่มีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการวางแผน และกำหนดนโยบาย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานของรัฐให้ดีขึ้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

note170561

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059