ร่วมกิจกรรม “depa digitized community boot camp 2018”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และข้าราชการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดปฐมฤกษ์กิจกรรม “depa digitized community boot camp 2018” ครั้งที่ 1 เพื่อค้นหาไอเดียดี ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจัดให้ตัวแทนชุมชนในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 13 ชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว หรืออัตลักษณ์ของชุมชนที่ความโดดเด่นได้พบกับผู้ประกอบการ (Digital Startup) จำนวน 11 ราย หน่วยงานพันธมิตร เช่น ธนานาคารเพื่อการเกษตร สำนักงานสถิติจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) สำนักงานขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่นและนายอำเภอภูผาม่าน เพื่อร่วมกันทำแผนธุรกิจชุมชน ผ่านหลักสูตร Business Model Canvas เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัตกรรมดิจิทัลที่เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพิจารณาข้อเสนอโครงการในการดำเนินกิจกรรมของชมชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และคุณอดิเรก วงศ์คงคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ depa ในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของชุมชมทั่วประเทศ ในการยกระดับการดำเนินกิจการของชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ณ JUMP SPACE KHONKAEN อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


depa06.06.61


 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059