ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามผลการดำเนินงานในอำเภอภูเวียงและอำเภอเวียงเก่า

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 1) โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2) โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3) โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e – Commerce (จุดติดตั้ง POS) ณ ปณอ.ภูเวียง 103 (ในเมือง) ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 4) โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) บ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 5) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนภูเวียงวิทยายน ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

020861b

010861c

020861d

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059