อบรมผู้ประกอบการชุมชนดิจิทัลอัจฉริยะ รุ่นที่ 1-4

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและผู้ประกอบการอัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนดิจิทัลอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สำหรับรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จัดอบรมในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ การรู้จักตนเองและคู่แข่งขันผ่านเครื่องมือ SWOT Analysis การวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas การบริหารจัดการต้นทุน และเครื่องมือการตลาดดิจิทัลสร้างสรรค์ ณ ห้องอบรมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

110861

130861

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059