กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 8/2561

เมือวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 8/2561 และรับมอบป้ายเจ้าภาพจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2561 ซึ่งมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอแนะ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

290861

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059