ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น โดยนายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 2 ประเด็น คือ ร่างแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) และร่างชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

160162

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059