ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น โดยนายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ประเด็นสำคัญ เช่น การรวบรวมข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) เกี่ยวกับผู้สูงอายุ การวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวขอนแก่น 2560 เป็นต้น โดยมี ดร. อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

280262สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059