ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน ถือเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกของประเทศ พิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดขึ้น ณ ขอนแก่นฮอล์ เซ็นทรันพลาซาขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

s _18432027สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059