จัดอบรมโครงการน้ำ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI) โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ครั้งที่ 2 ศูนย์อบรมอำเภอเมืองขอนแก่น ประกอบด้วย อำเภอเมืองขอนแก่น และอำเภอบ้านฝาง จำนวน 268 คน ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

020562

020562b

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059