ร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายองอาจ โลจันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำพระราโชบายในการดูแล รักษา และพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน โดยการขุดลอกคูคลอง การจัดเก็บขยะ ผักตบชวาหรือสิ่งกีดขวางน้ำอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพัฒนาภูมิทัศน์ ลำน้ำ ลำคลอง ให้เกิดความสะอาด และสวยงาม ณ บริเวณโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ หมู่ 4 ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

200762


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059