ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการน้ำฯ (13-15 กันยายน 2562)

               เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2562 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานโดยนำโครงการดังกล่าวเป็นตัวตั้ง เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคนิค หรือแนวคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สำหรับนำไปใช้กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนางานโครงการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน ณ โรงแรมพันล้าน บูติค จังหวัดหนองคาย

13082562

 


 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059