เรารักขอนแก่นครั้งที่1/2563

  วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น “เรารักขอนแก่นครั้งที่1/2563”จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสาร และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

we love_kk1

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059