โครงสร้างและอัตรากำลัง

230361
26-10-61

 

สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

 ๑. บริหารจัดการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศสถิติ ที่สำคัญและจำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ 

 ๒. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ 

 ๓. บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจตัวอยาง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่

 ๔. ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่ 

 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่ 

 ๖. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่ 

 ๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059