โครงสร้างและอัตรากำลัง

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติที่สำคัญและจำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ในระดับพื้นที่
2.ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
3.บริหารการจัดทำสำมะโน การสำรวจตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
4.ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
5.ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
6.ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ

ตามคำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 315/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง โครงสร้างการแบ่งงานภายใน หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้จัดโครงสร้างภายในสำนักงานสถิติจังหวัด ออกเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้

khonkaen 

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน กลุ่มปฏิบัติการสถิติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย และยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำหรับจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับพื้นที่
 • ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำสถิติด้วยการสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง รวมทั้งจัดหา เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
 • ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลจังหวัด ให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูล   
  ร่วมกัน
 • ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำข้อมูลสถิติ และสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนและสำรวจตัวอย่าง รวมทั้งข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
 • กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
 • พัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดเก็บข้อมูลสถิติให้เหมาะสมกับพื้นที่
 • ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
 • สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


อัตรากำลัง

boss63

นายสมศักดิ์  แก้วสอน
สถิติจังหวัดขอนแก่น

supawadee                               20200729 094202_12

นางสาวสุภาวดี  ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

                                                                  นายคงชีพ อติอนุวรรตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติjongkon    tuk1  sopon
นางสาวจงกล  ยงค์สถิตย์สุข
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
                                                                        

นางรุ่งกาล  บุราณรักษ์
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 

นายโสภณ  เพ็งค่ำ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

 

 n1 

n2 n3  n4 

นายธีรชัย  หนูจิต
พนักงานสถิติ

นางปิ่นอนงค์  นาพิลา
พนักงานสถิติ
นางมยุวรรณ  ศรีโย
พนักงานสถิติ
นางสาวศิณินันท์  นามพรหม
พนักงานสถิติ
n5 n6 n7 n8

นายสุวิทย์  ปะกาเวสา
พนักงานสถิติ

นายรังสรรค์  สิทธิจันทร์เสน 
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นายนครินทร์  เอี่ยมปาน 
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นายสมพงษ์  ธีรนิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
n9 n10 n11 n12
นางสาวจินตรา  ง้าวกลาง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นายสุวิทย์  นาโพธิ์
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

นางสาวณัฐกมล  ขาวหนู
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

นายภาณุภัท  อัตถาชน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

n13  n14  n15  n16
นายวรสฤษดิ์  ผางจันทร์ดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวทัชรียา  วรสาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวลลิตา  เกตุวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวหทัยชนน์  คงถิ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
n17  n18

นายอนุรักษ์  ศรีหล่มศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวทัศนีย์  ตื้อตัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059