รายงานสถิติจังหวัดขอนแก่น (Khonkaen Provincial Statistical Report)

สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์ 

25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 2 สถิติแรงงาน
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 3 สถิติการศึกษา
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 5 สถิติสุขภาพ
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 :บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย

สถิติด้านเศรษฐกิจ

25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 8 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 11 สถิติเกษตร และประมง
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 13 สถิติพลังงาน
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 19 สถิติการคลัง

สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25632562 : 2561 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25632562 : 2561 : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : ตารางตัวชี้วัด จำแนกตามสาขาสถิติ


3d report_57

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2555)

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2556 (.pdf)download-155424 640

3d report_57

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัดโดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2556)

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2557 (.pdf)download-155424 640

3d report58

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2557)

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2558 (.pdf) download-155424 640

3d report59

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2558)

 Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2559 (.pdf)download-155424 640

 

3d repot60

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2559)

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2560 (.pdf)download-155424 640

 3d-report61

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2560)

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2561 (.pdf)download-155424 640

3d-report62 

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2561)

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2562 (.pdf)download-155424 640

3d report63 

คำอธิบาย : รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2562)

Download รายงานสถิติจังหวัดฉบับ พ.ศ.2563 (.pdf) download-155424 640

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059