พระราชบัญญัติข้อมูลข่วสารของราชการ พศ. ๒๕๔๐

           ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงขอความร่วมมือหน่วยงานผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระรชบัญญัติซ้อมูลขำสารของราการ พ.ศ. ๑๕๔๐ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด เอกสารข้างตันได้ที่เว็บไชต์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.gad.moi.go.th เมนูหลัก "งานประจำ" หัวซ้อย่อย "หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน การปฏิบัติตม พรบข้อมูลข่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๘๐"

  ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059