รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

    วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงข่าย Open Access Network ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ โดยโครงการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเข้าเชื่อมต่อเพื่อไปให้บริการยังบ้านเรือนประชาชนลดความซ้ำซ้อนในการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้ช่วยลดต้นทุนการคิดค่าบริการกับประชาชนและครอบคลุมในพื้นที่เป้าหมาย 24,700 หมู่บ้าน

    นายสมศักดิ์แก้วสอน สถิติจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมตอนรับท่านรองปลัดกระทรวงฯ และเข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินการเปิดโครงข่าย Open Access Network ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุมกลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้า ชั้น 6 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ อ.เมือง จ.ขอนแก่นnote23-3-64

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059